Dela:

Forskning  / … / Sveriges friaste byråkrat

Sveriges friaste byråkrat

Tjänsten som Sveriges friaste byråkrat är unik i sitt slag. Ett avlönat jobb för att motverka lönearbetets inlåsningseffekter. En byråkrat som utforskar frihet. Cecilia Jonasson innehade under ett drygt år befattningen som Sveriges friaste byråkrat på Frihetsförmedlingen för att systematiskt verka för en stärkt frihetsutveckling i hela landet.
 

Foto: Varbergs kommun, Hendrik Zeitler

Frihetsförmedlingens interaktiva undersökning Sveriges friaste byråkrat startade hösten 2017 och pågick till och med december 2019. Läs mer nedan om projektets intentioner och genomförande.

Tjänsten:

Den paradoxala tjänsten som Sveriges friaste byråkrat är samtidigt en 70% anställning med marknadsmässig lön och ett dialogiskt konstverk. Cecilia Jonasson kommer tillsammans med Frihetsförmedlingen att utforma nya och fler aktiviteter riktade mot frihetssökande och frihetsgivare samt kraftigt stärka vår opinionsbildande och forskningsinriktade verksamhet.

I tjänsten ingår administration, verksamhetsutveckling och sociala aktiviteter riktade mot allmänheten. Stödd av handlingsplaner, mål- och kvalitetsstyrning etc, kommer Cecilia att i rollen Sveriges friaste byråkrat på fler sätt öka förmedlingens närvaro i samhället; exempelvis genom att granska andra myndigheters frihetsarbete, hjälpa människor ut ur inlåsning, maktlöshet och politisk depression, eller söka upp folk för att kartlägga deras frihetsbehov.

Tjänstepersonen:

Cecilia Jonasson kommer närmast från en tjänst som kommunikatör vid förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborgs Stad, där hon bland annat har haft ansvaret för kommunikationen kring social hänsyn i offentlig upphandling. Att på nära håll följa kommunens arbete med att skapa jobb för långtidsarbetslösa genom upphandling har gett Cecilia en unik inblick i sambanden mellan politik, offentliga affärer och arbetsmarknad. Rollen som kommunikatör har också gett närkontakt med de skiftande narrativ som avspeglar samhällsaktörers olika positioner vad gäller både ekonomi, social hållbarhet och andra politiska mål.

Cecilia har också en gedigen utbildningsbakgrund med magisterkompetens i såväl vetenskapsteori som kommunikation. I sina akademiska studier har hon intresserat sig särskilt för sådana aspekter av den mänskliga tillvaron som svårligen låter sig mätas eller observeras i en vetenskapligt objektiv mening.

Hon har även arbetat inom folkbildningssektorn som verksamhetsutvecklare och administratör vid flera olika studieförbund, främst med områdena musik, teater och dans.

Bloggen:

Cecilia Jonasson skriver regelbundet artiklar på:
❯ www.sverigesfriastebyrakrat.se

Här utforskar hon kontinuerligt frihetsbegreppet men också sin egen speciella position och vad det innebär att ha denna unika tjänst. Hon reflekterar också kring Frihetsförmedlingens verksamhet och formulerar sig kring de processer, möten och aktiviteter som bedrivs.

Rekryteringsprocessen: 

Rekryteringen till tjänsten som Sveriges friaste byråkrat förbereddes under hösten 2017, varefter tjänsten den 27 november utannonserades på Frihetsförmedlingens webbsida, Arbetsförmedlingens platsbank, Metrojobb och Blocket Jobb.

❯ Här kan du läsa rekryteringsannonsen i sin helhet

Totalt 117 ansökningar till tjänsten inkom innan sista ansökningsdag 8 januari 2018. Därefter vidtog en omsorgsfull genomgång och bedömning av samtliga inkomna ansökningar. I mitten av januari genomfördes ett tiotal skype-intervjuer och tre av de sökande gick därefter vidare till djupintervjuer som hölls i Göteborg i slutet av samma månad. Den 5 februari 2018 fattade Frihetsförmedlingen de slutgiltiga besluten rörande tjänstetillsättningen.

Rekryteringsprocessen var en prövning för förmedlingens kärnvärden. Exempelvis har det varit mycket besvärligt att hantera de sorteringsmekanismer som tjänstetillsättningen framtvingat, eftersom de så fundamentalt strider mot Frihetsförmedlingens grundläggande värderingar. Den strategi vi valt för att hantera detta problem är pragmatisk, grundad i övertygelsen att Frihetsförmedlingens närvaro i det Svenska samhället måste stärkas.

Du kan läsa mer om detta i den bilaga som skickades till alla sökande efter att beslutet om tjänstetillsättningen var fattat:

❯ Tjänstetillsättning, Sveriges friaste byråkrat

Samtidsbyråkraten:

Som en del i uppstarten av projektet Sveriges friaste byråkrat organiserade Frihetsförmedlingen symposiet Samtidsbyråkraten på konstplattformen Skogen i Göteborg den 24 mars 2018.

❯ Här kan du läsa mer om Samtidsbyråkraten

Frihetens pris:

I november 2019 arrangerade Frihetsförmedlingen konferensen Frihetens pris, vilken på olika sätt behandlade ett flertal av de frågor som väckts och behandlats under projektets gång. Konferensen också den på Skogen i Göteborg den 9 november 2018.

❯ Här kan du läsa mer om Frihetens pris

Samarbeten:

Frihetsförmedlingen samarbetar aktivt med Skogen i Göteborg under det år Sveriges friaste byråkrat innehar sin tjänst. Skogen är en konstnärsdriven plattform för scenkonst i Göteborg. Där står delandet av kunskap i centrum, i en verksamhet som fungerar som en alternativ akademi som medvetet försöker motverka den logik av kapitalisering, varumärkestänk, uppmärksamhet, exponering och snabbhet som hör till dessa nyliberala tider.

På Skogen genomför vi under perioden olika aktiviteter, exempelvis workshops. Dessutom håller vi öppet regelbundet och då går det att träffa Cecilia Jonasson för att få en frihetshandläggning; en möjlighet att utvärdera sina frihetsmöjligheter och utforma en frihetsplan.

För mer information om tillfällen för frihetshandläggning se vårt kalendarium och Skogens verksamhet: www.skogen.pm

Finansiering:

Sveriges friaste byråkrat genomförs med statligt stöd från