Under senare decennier har människors handlings- och rörelsefrihet kringskurits i många gemensamma rum. Därför är kontrollbesök på offentlig plats och andra allmänna utrymmen en viktig del av Frihetsförmedlingens tillsynsuppdrag. Våra inspektörer har hela landet som arbetsfält och genomför frihetsinspektioner hos verksamheter och organisationer inom alla samhällssektorer, samt på allmän plats och andra gemensamma utrymmen.

Frihetstillsyn  /  Marknadskontroll

Marknadskontroll

Under senare decennier har människors handlings- och rörelsefrihet kringskurits i många av samhällets gemensamma rum. Därför är kontrollbesök på offentlig plats och andra allmänna utrymmen en viktig del av Frihetsförmedlingens tillsynsuppdrag.

Ända sedan Napoleontiden, då Georges-Eugene Haussmann lät riva Paris medeltida kvarter för att ge plats åt en stad “präglad av luft och ljus”, har idén om det offentliga rummet använts som ett verktyg för att minska människors frihet. Haussmanns raka och breda boulevarder var ett tidigt hygienprojekt som finansierades genom att banken Crédit Mobilier gav lån i utbyte mot ensamrätt på att exploatera all mark längs med de nya paradgatorna. Löftet om en ljusare framtid, uttryckt i krediter, möjliggjorde en kommersialisering av vad som tidigare varit en allmänning för de minst bemedlade. På köpet fick man en stadsmiljö där det blev  lättare att kontrollera befolkningen.

Liknande frihetsinskränkningar pågår också i vår tid, genom att fler och fler gemensamma ytor blir privatägda. Dessa, så kallade “private public spaces”, kräver ofta konsumtion för att få beträdas; något som allvarligt begränsar allmänhetens rörelse- och handlingsfrihet. Miljöerna präglas också ofta av exkluderande design, det vill säga att de är utformade för att göra det svårt eller obekvämt att vistas där utan att konsumera, samt för att utestänga fattiga eller på andra sätt oönskade människor.

Frihetstillsyn på allmän plats

Frihetsförmedlingen genomför regelbundet oanmälda marknadskontroller på allmän plats, samt av privatägda offentliga utrymmen och institutioner. Denna form av frihetsinspektioner är en viktig del av tillsynsuppdraget och nödvändiga för att motverka en försämring av samhällets generella frihetsmiljö.

Marknadskontrollerna ska om möjligt säkerställa att marknadslösningar inte medför onödiga inskränkningar av allmänhetens handlings- och rörelsefrihet. Här har vi särskilt fokus på riskerna för minskad frihet i samband med privatiseringar följda av påtvingad konsumtion.