Dela:

Frihetsgivare  / … / Frihetscertifiering

Frihetscertifiering

Certifiering enligt Svensk Frihetsstandard

En frihetscertifiering garanterar att en verksamhet* uppfyller högt ställda krav på frihet, vilket bl.a. innefattar individuellt handlingsutrymme, socialt ansvar, empati och långsiktighet. Den verksamhet som är frihetscertifierad uppfyller Frihetsförmedlingens regler liksom övriga bestämmelser för Svensk Frihetsstandard.

Frihet är mer än ansvar

Frihetscertifierade verksamheter uppfyller kriterier för såväl ”positiv” som “negativ” frihet (frihet till, respektive från); de erbjuder både möjligheter att kunna handla fritt och avsaknad av yttre begränsningar och förtryck. De ser också till att utövandet av positiv frihet inom eller i samband med verksamheten inte inskränker någon annans frihet. Frihetscertifierade verksamheter förväntas också stödja människors frihetssträvanden i allmänhet, såväl i som utanför den egna verksamheten.

Frihetscertifiering är fr.o.m. 2019 en del av Frihetsförmedlingens tillsynsuppdrag.

❯ Läs mer om frihetstillsyn

Frihet för framtiden

Frihetscertifieringen innebär ett kvitto på att din verksamhet bedrivs systematiskt, att den håller en hög och jämn kvalitet, samt att de handlingsutrymmen den skapar ökar samhällets generella frihetsutrymme också på lång sikt.

Vikten av frihet

En frihetscertifiering garanterar att verksamheten drivs oberoende och med självbestämmande, att eventuellt lönearbete avskaffats eller minimerats och att individuell och gemensam frihet håller högsta möjliga nivå. Den uppvisar moralisk bärkraft och garanterar att personliga relationer inom verksamheten vårdas och underhålls, att positiv påverkan på miljö och natur säkerställs samt att all frihet utövas på ett seröst och ärligt sätt.

Hur erhålls ett certifikat?

Det finns tre sätt att erhålla en frihetscertifiering från Frihetsförmedlingen:

Frihetsförmedlingen söker själv upp och certifierar individer och grupper som vi anser uppfyller Svensk Frihetsstandard.

Ansökningar om frihetscertifiering kan skickas via mail. Vi handlägger dem löpande och utvärderar om sökande uppfyller Svensk Frihetsstandard. Ifall tillräckligt många kriterier är uppfyllda utfärdar vi ett frihetscertifikat.

Frihetsförmedlingen tar gärna emot förslag från allmänheten på verksamheter som uppfyller svensk frihetsstandard. Exempel på sådana verksamheter kan vara någon som hjälpt dig i ditt frihetssökande, en grupp som har frigörande aktiviteter eller en verksamhet som motverkar ofrihet på ett spännande sätt.

Maila din nominering (gärna med en kort motivering) till info@frihetsformedlingen.se

Internationell frihetsstandard

Frihetsförmedlingen ansvarar för den svenska frihetscertifieringen i samspel med andra fria aktörer. Vår målsättning är att i förlängningen lägga grunden till såväl en Europeisk som en internationell frihetsstandard.

Kvalitetssäkring

I juni 2015 antogs nya föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet. Följ länken för att läsa hela dokumentet:

❯ Kvalitetssäkring av frihetsverksamhet

*Med begreppet ”verksamhet” avses systematiska aktiviteter som utövas av en eller flera människor, på egen hand eller gemensamt som grupp.

Kontakta oss

Prenumerera  på vårt nyhetsbrev