Frihetsörmedlingens övergripande målsättning är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse styr också tillsynsuppdraget och vi försöker alltid främja frihet framför tvång. Därför uppmanar vi alltid i första hand de verksamheter och organisationer vi inspekterar att frivilligt rätta till de brister i frihetsmiljön som våra inspektörer uppmärksammar.

Frihetstillsyn  /  Förelägganden och sanktioner

Förelägganden och sanktioner

Frihetsörmedlingens övergripande målsättning är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse, att successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och att inspirera till ett mänskligare samhällsbygge.

Denna målsättning styr också tillsynsuppdraget och vi försöker i alla sammanhang främja frihet framför tvång. Därför uppmanar vi alltid i första hand de verksamheter och organisationer vi inspekterar att frivilligt rätta till de brister som våra inspektörer uppmärksammar. Emellertid kan det hända att vi stöter på ett så radikalt ointresse för medveten frihetsutövning att vi tvingas ta till mer kraftfulla åtgärder.

Föreläggande om åtgärd

I de fall en verksamhet eller organisation trots påstötningar underlåter att åtgärda allvarliga brister som upptäckts vid en frihetsinspektion och därefter påtalats, kan Frihetsförmedlingen fatta beslut om sanktionsuppgifter.

Sanktionsuppgifter

Sanktionsuppgifterna fungerar som ett enkelt självhjälpsprogram som syftar till att stödja verksamheter och organisationer som av olika anledningar inte klarar att leva upp till rimligt ställda krav på frihet.

Våra sanktionsbeslut kan inte överklagas.