Dela:

Tillståndsenheten upprättades  2017, som en del av Frihetsförmedlingens program för att öka måluppfyllelsen i relation till uppdraget att förmedla frihet till så stor del av befolkningen som möjligt.

Frihetsförmedlingen har under flera års tid uppmärksammat ett ökande behov av både individuella och gemensamma tillstånd, som kan underlätta för sökande att snabbare uppnå mer frihet. Tillståndsenheten bemannas av våra mest erfarna handläggare med särskilda befogenheter att utfärda specialtillstånd som kan påskynda frihetsetableringen för såväl individer som grupper.

Utfärdande av individuellt utformade tillstånd är en grannlaga uppgift och vi kräver därför stort engagemang av de sökande under handläggningsprocessen. Exempelvis ser handläggarna alltid till att uppmärksamma den sökande på olika hinder och möjligheter relaterade till de efterfrågade tillstånden. Inte minst läggs stort fokus på de konsekvenser tillståndsanvändandet kan medföra för andra, kanske mindre priviligierade, grupper i samhället.

Frågeställningar som alltid hanteras innan eventuella tillstånd utfärdas är: “Har den sökande full insikt i de moraliska implikationerna av efterfrågade tillstånd, exempelvis vilka svårigheter det kan innebära att utnyttja ett tillstånd att göra vad som faller en in på ett sätt som inte inskränker någon annans frihet? Är den sökande beredd att ta det fulla juridiska ansvaret för hur hen använder utfärdade tillstånd, i relation till svensk lagstiftning, offentliga regelverk och andra erkända intressen?”

Tillståndsenheten är en av de mest kraftfulla stödfunktioner som Frihetsförmedlingen erbjuder och vår ambition är att enhetens kompetens och service ska nå ut till så breda grupper som möjligt, på effektivast möjliga sätt. Därför har Tillståndsenheten också i uppdrag att primärt fokusera på uppsökande verksamhet.

För att komma i kontakt med Tillståndsenheten, skicka ett mail till:

tillstandsenheten@frihetsformedlingen.se