Innan en inspektion blir du oftast informerad om att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. Du får då också besked om vad inspektionen kommer att handla om och hur du kan förbereda dig. Vi tar oss emellertid ibland friheten att komma oanmälda. Vid inspektionen kontrollerar vi att din verksamhet har tillräckligt fokus på att förebygga ofrihet och att det finns rutiner för systematisk frihetsutveckling. Hur inspektionen går till kan variera. Oftast börjar vi med en syn av den fysiska platsen för att kontrollera att den erbjuder tillräckligt med handlingsutrymme. Vi inspekterar också alltid den psykosociala miljön, på jakt efter alla former av inlåsning eller andra brister. Förutom inspektörerna och verksamhetsledningen deltar frihetsombudet, om ni har ett sådant, eller någon annan representant för organisationen. Vid inspektionen diskuterar inspektörerna med alla intresserade.

Frihetstillsyn  /… / Så går en inspektion till

Så går en inspektion till

Oftast informerar vi din organisation om att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. Du får då också information om vad inspektionen kommer att handla om och hur du kan förbereda dig. Vi tar oss emellertid ibland friheten att komma oanmälda.

Vid inspektionen kontrollerar vi att din verksamhet har tillräckligt fokus på att förebygga ofrihet och att det finns rutiner för frihetsutövande. Hur inspektionen går till kan variera, men den innehåller alltid en syn av den fysiska platsen för att kontrollera att den erbjuder tillräckligt med handlingsutrymme. En generell granskning av den psykosociala frihetsmiljön, på jakt efter alla former av inlåsning eller andra brister, ingår också i alla frihetsinspektioner.

Förutom inspektörerna deltar som regel både frihetsombudet och andra representanter för organisationen. Vid inspektionen diskuterar inspektörerna med alla intresserade, som också kan ställa frågor.

Läs mer om hur inspektionen går till:


I samband med tidsbokning för ett inspektionsbesök får du tillgång till en onlinebaserad enkät om psykosocial frihet som vänder sig till hela organisationen. Ni kan själva välja hur och när den ska distribueras och besvaras.

Besök
På överenskommet datum besöker våra inspektörer er verksamhet. Besöket inkluderar följande tre moment:


  1. Rundvandring. Ni utser på förhand ett frihetsombud som möter oss på utsatt tid för att visa oss runt och svara på frågor av generell art. (max ca 30 min)

  2. Inspektion. Inspektörerna rör sig själva genom lokalerna för att mäta och undersöka deras fysiska, visuella och rumsliga förutsättningar. Vi använder en konstnärlig metod som innehåller såväl kvantitativa, känslomässiga, interaktiva som taktila moment. 
I vissa skeden kan inspektörerna vilja ställa frågor eller behöva be om hjälp. Därför är det bra om alla i verksamheten på förhand fått information om inspektörernas närvaro.  
    (max 1 timme beroende på platsens storlek.)  

  3. Samtal. Besöket avslutas med att samtliga som berörs får möjlighet att ta del av frihetsinspektörernas expertis, ställa frågor och dela med sig av reflektioner kring både besöket och enkäten. Detta samtal sker lämpligen i samband med fikapaus och är helt frivilligt. (min 15 min, gärna mer om intresse finns)


Vad ska det leda till?
Efter besöket sammanställer Frihetsförmedlingen en rapport åt er utifrån resultaten av inspektionsbesöket och enkätsvaren. Rapporten belyser förekomsten av mellanrum, verksamhetsutrymmen, paushantering, rörelsefrihet, den mänskliga faktorn, graden av lek, reflektion, laddning och närvaro och mycket mer. Den inkluderar även rekommendationer om fokusområden för vidare frihetsutveckling.  Materialet kan med fördel placeras väl synligt i ett gemensamt utrymme för att bidra till en fortsatt fördjupning av frihetsmedvetenheten inom er verksamhet/organisation samt inspirera till skapandet av nya handlingsutrymmen i tillvaron. I de fall vi informerar om frihetsinspektionen på förhand får du tillgång till en onlinebaserad enkät om psykosocial frihet som vänder sig till hela organisationen. Den bör distribueras och besvaras innan inspektionstillfället.

Besök
På utsatt datum, alternativt utan föranmälan, besöker våra inspektörer er verksamhet. Frihetsinspektörerna granskar då den miljö ni vistas i för att mäta och undersöka dess fysiska, visuella och rumsliga förutsättningar. Vi använder en konstnärlig metod som innehåller såväl kvantitativa, känslomässiga, interaktiva som taktila moment. 
I inspektionen ingår också en kontroll av den psykosociala friheten på platsen. I vissa skeden kommer inspektörerna därför att behöva ställa frågor eller behöva be om hjälp och inspektionen underlättas av att de blir väl bemötta. Alla som berörs av frihetsinspektionen ges självklart möjlighet att ställa frågor eller dela med sig av reflektioner under tiden som inspektionen pågår, eller efteråt.

Vad ska det leda till?
Frihetsförmedlingen sammanställer efter inspektionsbesöket en rapport som belyser förekomsten av mellanrum, verksamhetsutrymmen, paushantering, rörelsefrihet, den mänskliga faktorn, graden av lek, reflektion, laddning och närvaro och mycket mer. Rapporten inkluderar även rekommendationer om fokusområden för vidare frihetsutveckling.  Materialet ska placeras väl synligt i ett gemensamt utrymme i syfte att bidra till fördjupning av frihetsmedvetenheten inom er verksamhet/organisation samt som inspiration till skapandet av nya handlingsutrymmen i tillvaron.

Om vi upptäcker brister under inspektion

Upptäcker vi brister i frihetsmiljön, till exempel att frihetsutövande saknas eller är undermåligt, informerar inspektörerna om detta samt förklarar vilka risker som finns och dessa kan minskas. Alla som är närvarande vid inspektionen och frihetsombudet har under inspektionen möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra frihetsmiljön underlättas.

Om vi uppdagar omfattande frihetsbrister får verksamheten en skrivelse efter inspektionen, där vi beskriver bristerna och vilka möjligheter till förbättringar som finns. Skrivelsen innehåller normalt också information som kan hjälpa verksamheten att komma till rätta med problemen. 


Oftast begär vi att den besökta organisationen efter en tid informerar oss om vad som har gjorts eller kommer att göras för att få bort riskerna. Vi kan också komma på nytt besök för att se hur det har gått.

❯ Läs mer om förelägganden och sanktioner