Innan en inspektion blir du oftast informerad om att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. Du får då också besked om vad inspektionen kommer att handla om och hur du kan förbereda dig. Vi tar oss emellertid ibland friheten att komma oanmälda. Vid inspektionen kontrollerar vi att din verksamhet har tillräckligt fokus på att förebygga ofrihet och att det finns rutiner för systematisk frihetsutveckling. Hur inspektionen går till kan variera. Oftast börjar vi med en syn av den fysiska platsen för att kontrollera att den erbjuder tillräckligt med handlingsutrymme. Vi inspekterar också alltid den psykosociala miljön, på jakt efter alla former av inlåsning eller andra brister. Förutom inspektörerna och verksamhetsledningen deltar frihetsombudet, om ni har ett sådant, eller någon annan representant för organisationen. Vid inspektionen diskuterar inspektörerna med alla intresserade.

Frihetstillsyn  /… / Så går en inspektion till

Så går en inspektion till

Oftast informerar vi din organisation om att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. Du får då också information om vad inspektionen kommer att handla om och hur du kan förbereda dig. Vi tar oss emellertid ibland friheten att komma oanmälda.

Vid inspektionen kontrollerar vi att din verksamhet har tillräckligt fokus på att förebygga ofrihet och att det finns rutiner för frihetsutövande. Hur inspektionen går till kan variera. Oftast börjar vi med en syn av den fysiska platsen för att kontrollera att den erbjuder tillräckligt med handlingsutrymme. Vi inspekterar också alltid den psykosociala miljön, på jakt efter alla former av inlåsning eller andra brister.

Förutom inspektörerna deltar alltid frihetsombudet, vid sidan av andra representanter för organisationen. Vid inspektionen diskuterar inspektörerna med alla intresserade, som också kan ställa frågor.

Om vi upptäcker brister under inspektion

Upptäcker vi brister i frihetsmiljön, till exempel att frihetsutövande saknas eller är undermåligt, informerar inspektörerna om detta samt förklarar vilka risker som finns och dessa kan minskas. Alla som är närvarande vid inspektionen och frihetsombudet har under inspektionen möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra frihetsmiljön underlättas.

Om vi uppdagar omfattande frihetsbrister får verksamheten en skrivelse efter inspektionen, där vi beskriver bristerna och vilka möjligheter till förbättringar som finns. Skrivelsen innehåller normalt också information som kan hjälpa verksamheten att komma till rätta med problemen. 
Oftast begär vi att den besökta organisationen efter en tid informerar oss om vad som har gjorts eller kommer att göras för att få bort riskerna. Vi kan också komma på nytt besök för att se hur det har gått.

Om organisationen inte åtgärdar de brister som påtalas under inspektion

Vi försöker i första hand att få de verksamheter och organisationer vi inspekterar att frivilligt rätta till de brister i frihetsmiljön som våra inspektörer uppmärksammar. Men om en verksamhet underlåter att åtgärda specifika brister som vi upptäckt under inspektionen och därefter påtalat, har vi rätt att besluta om sanktionsuppgifter. Dessa uppgifter är utformade som självhjälp för organisationer som behöver leva upp till högre ställda krav på frihet.