Frihetsförmedlingen breddar tillsynsverksamheten från och med 1 januari 2020. Bakom beslutet ligger en ambition att avsevärt öka antalet frihetsinspektioner över hela landet. Därför bjuder vi nu in alla att bli frihetsinspektörer.

Som Frihetsinspektör blir du en viktig del av Frihetsförmedlingens myndighetsutövning. Samtidigt ges du förutsättningar att utvidga både ditt eget och andras handlingsutrymme. Som Frihetsinspektör bidrar du också till samhällets omställning bort från blind målstyrning och mot ökad tillit, fantasi och omtanke.

Du kan välja att inspektera både arbetsplatser och andra sociala miljöer där människor är aktiva. De inspektioner som Frihetsförmedlingen genomfört under 2019 pekar på att frihetsmiljön i stora delar av samhället är ordentligt eftersatt, så det finns mycket att göra.

Som Frihetsinspektör ska du kontrollera att verksamheter av olika slag har fokus på att förebygga ofrihet och att det finns rutiner för frihetsutövande. Du är förstås fri att själv utforma inspektionen utifrån dina egna förutsättningar, men den bör innehålla en syn av den fysiska platsen för att kontrollera att det finns tillräckligt med handlingsutrymme. En generell granskning av den psykosociala frihetsmiljön bör också ingå i alla frihetsinspektioner.

Frihetstillsyn  /… / Bli frihetsinspektör

Bli frihetsinspektör

Frihetsförmedlingens tillsynsverksamhet breddas från och med 1 januari 2020. Bakom beslutet ligger en ambition att avsevärt öka antalet frihetsinspektioner över hela landet. Därför öppnar vi nu upp möjligheten för alla att bli frivilliga frihetsinspektörer.

Genom att ta på dig uppdraget som Frihetsinspektör blir du en viktig del av Frihetsförmedlingens myndighetsutövning. Du får också en roll som ger dig unika förutsättningar att utvidga både ditt eget och andras handlingsutrymme. Samtidigt bidrar du på ett konstruktivt sätt till samhällets omställning bort från blind målstyrning och mot ökad tillit, fantasi och omtanke.

Du kan välja att inspektera både arbetsplatser och andra sociala miljöer där människor är aktiva. De inspektioner som Frihetsförmedlingen genomfört under 2019 pekar på att frihetsmiljön i stora delar av samhället är kraftigt eftersatt, så det finns mycket att göra.

Som Frihetsinspektör kontrollerar du att verksamheter av olika slag har fokus på att förebygga ofrihet och att det finns rutiner för frihetsutövande. Du är förstås fri att själv utforma inspektionerna utifrån dina egna förutsättningar, men de bör innehålla en syn av den fysiska platsen för att kontrollera att det finns tillräckligt med handlingsutrymme. En generell granskning av den psykosociala frihetsmiljön bör också ingå i alla frihetsinspektioner.

Till din hjälp har du två verktyg som Frihetsförmedlingen tagit fram under det första året som tillsynsmyndighet:
1) Checklista för frihetsinspektion
2) Enkät om psykosocial frihet (webbformulär)

Såhär fungerar verktygen

Checklistan för Frihetsinspektion är en 7- sidig blankett. Överst finns fält för allmänna uppgifter som datum, plats, inspektörernas identitet m.m, samt en ruta där frågor rörande den inspekterade platsen/organisationen besvaras.

I samband med den fysiska inspektionen besvaras sedan frågor kring
– Transportsträckor
– Verksamhetsytor
– Sociala platser
– Eget utrymme
– Pausrum
– Öppna rum
– Mellanrum
Frihetsinspektörerna tar vid ifyllandet av checklistan hjälp av både mätningar och andra avkänningar av den fysiska platsen, tillsammans med frågor till och interaktion med de människor som är aktiva där.  Avslutningsvis besvarar inspektören/inspektörerna själva några frågor kring allmänna intryck av platsen som helhet.

Sammantaget ger den ifyllda checklistan en god bild av frihetsmiljön på platsen, uttryckt i värden på de centrala kriterierna
– Mänsklig faktor
– Lek och reflektion
– Laddning och närvaro
– Osäkerhet och utrymme

Efter genomförd fysisk inspektion förs samtliga mätresultat in i en avslutande sammanräkning på sista sidan, där värden på en skala mellan 1-5 för samtliga kriterier blir avläsbara. Efter korrektion för situationsunika avvikelser kan därefter det slutgiltiga resultatet räknas samman.

Skriv ut eller ladda ner checklistan

Blankett, 7 sidor

❯ pdf

Innan ett planerat inspektionsbesök bör människorna i den organisation som ska granskas få möjligheten att svara på Frihetsförmedlingens onlinebaserade enkät om psykosocial frihet. Du väljer själv hur och när den ska distribueras och besvaras.

Om enkäten
Enkäten om psykosocial frihet består av 30 frågor och har tagits fram som ett hjälpmedel för Frihetsförmedlingens inspektioner av frihetsmiljön på främst arbetsplatser.

Frågorna utgörs av ett antal påståenden. Respondenterna ska kryssa för det alternativ som stämmer bäst och är fria att välja mellan att gå på magkänsla eller att lägga djup eftertanke vid svaren.

Enkäten ifylles helt anonymt. Inga e-postadresser sparas. Det är valfritt att ange befattning/yrkesroll.

Medföljande information
Enkätens försättsblad innehåller information av enkäten samt en kortfattad beskrivning av Frihetsförmedlingens tillsynsuppdrag.

Exempel på frågor
1. Jag känner mig värdefull när jag har för mycket att göra.
5. Jag besitter kunskap som inte kan mätas.
13. Förändringar, osäkerhet och inslag av kaos i vardagen får mig att känna mig extra levande.

Observera att länken nedan endast ger en överblick över enkätfrågorna!
Inför dina inspektioner ska du inte använda denna länk utan i stället skicka en unik psykosocial frihetsenkät till den verksamhet som ska inspekteras, annars kommer du inte åt de enkätsvar du behöver för att kunna författa inspektionsrapporten.

Länk till den specifika enkät du behöver kan beställas kostnadsfritt från Frihetsförmedlingen. Skicka ett mail till info@frihetsformedlingen.se och ange “FRIHETSINSPEKTION + VERKSAMHETENS NAMN” i ämnesraden.

Enkät om psykosocial frihet

Webb-enkät, 30 frågor

❯ Länk till enkäten

Vad ska inspektionerna leda till?

Efter inspektionsbesöken är det bra om du eller den grupp som genomfört inspektionen sammanställer en rapport som kan skickas till den verksamhet som granskats.

I rapporten redovisas först och främst de sammanräknade mätresultaten för mänsklig faktor, lek och reflektion, laddning och närvaro, samt säkerhet och utrymme.

Översätt mätresultaten från checklistan enligt följande system:

0.0-1.0 Oacceptabelt
1.1-2.0 Mycket lågt
2.1-2.5 Lågt
2.6-3.0 Godkänt
3.1-4.0 Högt 
4.1-5.0 Mycket högt

Därefter är det lämpligt att i fritext belysa förekomsten av mellanrum, paushantering, rörelsefrihet, den mänskliga faktorn, graden av lek, reflektion, laddning och närvaro, etc. Därutöver bör rapporten innehålla rekommendationer om fokusområden för vidare frihetsutveckling. 

Inspektionsrapporten fungerar på det här sättet både som ett kvitto på genomförd frihetsinspektion och som ett hjälpmedel som kan bidra till framtida fördjupning av frihetsmedvetenheten inom den granskade verksamheten/organisationen.

Utrustning och bemötande

Som frihetsinspektör representerar du den självorganiserade myndigheten Frihetsförmedlingen och du förväntas därför uppträda ansvarsfullt och omdömesgillt.

Detta är viktigt eftersom de människor och verksamheter som är föremål för en frihetsinspektion alltid riskerar att känna sig obekväma med att bli granskade. Därför är det av största vikt att vara ödmjuk, inkännande och generös i rollen som frihetsinspektör.

Varken Frihetsförmedlingen som myndighet eller samhället i allmänhet har något att vinna på den polarisering och falska motsättning mellan olika positioner som breder ut sig i dag. Så det är bra om du som representant för Frihetsförmedlingen är beredd att svara an på de situationer som kan uppstå på ett varsamt och vänligt sätt.

Känner du dig osäker – inför, under eller efter en frihetsinspektion – tveka inte att kontakta Frihetsförmedlingens initiativtagare med dina frågor och funderingar!

Vid sidan av ett balanserat inre är frihetsinspektörens yttre av största vikt. Eftersom granskningen av både arbetsplatser och publika ytor innebär kritisk myndighetsutövning får det inte råda någon tvekan om vem som gör vad.

Därför är det viktigt att du vid varje inspektionstillfälle bär en reflexväst, märkt FRIHETSINSPEKTION.

Reflexvästar är lätta att få tag på och kan inköpas för c:a 50:-. Innan användning ska du märka västen med texten FRIHETSINSPEKTION

Instruktion för märkning:

Klicka på bilden eller länken nedan för att öppna en pdf-fil som du sedan kan skriva ut i A4-format (helst på lite tjockare papper). Skär därefter ut de svarta konturerna av texten med hjälp av t.ex. en brytbladskniv.

Anbringa sedan matrisen på reflexvästens rygg och tejpa runtomkring. Måla därefter texten svart med hjälp av sprayfärg eller pensel. Så snart färgen torkat är du redo att genomföra ditt första uppdrag som frihetsinspektör.

Reflexväst, Frihetsinspektion

Väst med anbringad text

❯ Matris för utskrift