Dela:

Om oss / Statistik / Prognos

Prognos för frihetsutvecklingen

Frihetsutvecklingen i Sverige möter fortsatt stora utmaningar. Den nedåtgående trenden de senare åren håller i sig och vi räknar med att den strukturella friheten minskar med cirka 100 000 personer under resten av 2018 och första halvåret 2019.

Frihetsförmedlingens prognos bygger på statistik kombinerat med analys av de samtal vi ständigt för med frihetsintresserade och -aktiva runtom i landet. Vi konstaterar att en viss pessimism börjat breda ut sig det senaste året och att fler och fler tvingas ge efter för produktions- och konsumtionstrycket. Jämfört med för ett halvår sedan har stämningsläget  också minskat bland både frihetssökande och frihetsgivare, men inte i så stor utsträckning som vi tidigare befarat. Den starka efterfrågan på arbetskraft medför dock att utmaningarna för både informella och organiserade frihetsgivare förväntas öka under prognosperioden. Det leder till att vi kan räkna med en negativ utveckling för hela den fria sektorn under resten av året, men att den nedåtgående kurvan därefter kan börja plana ut.

I år har frihetsgraden minskat med 67 000 personer i åldrarna 15-74 år och vi räknar med att den tyvärr fortsätter att minska. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största frihetsminskningen kommer därmed att ske bland utrikes födda, genom att åtta av tio jobb väntas gå till denna grupp. Detta innebär att frihetsgraden fortsätter att gå ned bland såväl inrikes som utrikes födda under prognosperioden.

Vi får alltså vara beredda på att fortsätta verka i en uppförsbacke också under kommande år. Frihetsförmedlingens utrymme att arbeta proaktivt minskar generellt under högkonjunktur. Detta innebär också att vi måste förlita oss mer och mer på de sökandes personliga drivkrafter när de ska försöka stå emot trycket från arbetslinjen. För att lyckas måste vi skaffa oss bättre överblick över aktuella frihetsutrymmen. Vi måste också mobilisera fler frihetsgivare och försöka göra stödåtgärderna till de frihetssökande mer attraktiva.

Under 2017 har antalet inskrivna sökande på Frihetsförmedlingen trots ovanstående utveckling legat tämligen konstant och nästa år väntar vi oss endast mindre förändringar av antalet inskrivna. Samtidigt ökar andelen av de inskrivna som har en svagare ställning inom den fria sektorn. Under 2019 väntas denna grupp utgöra mer än 50 procent av de inskrivna.

I storstadsregionerna, Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, möter den fria sektorn den största utmaningen, men frihetssökande kommer att få svårare att lämna arbetsmarknaden i hela landet. Även länen utanför storstadsregionerna missgynnas av att frihetsgraden minskar, och då främst inom offentlig sektor.

Lägg till innehåll ovanför denna ruta (som inte syns i användargränssnitt)

Innan publicering: glöm inte att
1) ange rätt undermeny + skriv in sidträd för mobil ovanför huvudrubrik
– OBS, SUPERVIKTIGT!
2) ställa in sociala länkar i widget nedan (visas bara i mobil) och i widget t.h. om huvudrubrik (visas i desktop och padda).
3) ange utvald bild och skriva caption
4) köra sidan i Facebook Linter/debug.

Bygg udda mobil-widgets i vänsterspalt, ifall de ska visas tidigare 
Glöm då inte att ställa in responsive-inställningar!

Kontakta oss