Frihetsförmedlingens ansvar som tillsynsmyndighet är att kontrollera att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att friheten befrämjas och att ingen far illa på grund av för litet handlingsutrymme.

Vi genomför därför frihetsinspektioner, som förutom att kontrollera om det finns brister i tillgången på frihet går ut på att stärka olika verksamheters egen förmåga att förebygga ofrihet.

Normalt inspekterar vi de verksamheter och organisationer som vi bedömer har de största frihetsbristerna, men vi arbetar också i projekt och kampanjer där vi fokuserar på särskilda svårigheter eller möjligheter vad gäller frihetsmiljö i allmänhet och frihetspraktik i synnerhet.

Frihetstillsyn  / Frihetsinspektion

Frihetsinspektion

Frihetsförmedlingens ansvar  som tillsynsmyndighet är att kontrollera att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att friheten befrämjas och att ingen far illa på grund av för litet handlingsutrymme.

Vi genomför därför frihetsinspektioner, som förutom att kontrollera om det finns brister i tillgången på frihet går ut på att stärka olika verksamheters egen förmåga att förebygga ofrihet.

Normalt inspekterar vi de verksamheter och organisationer som vi bedömer har de största frihetsbristerna, men vi arbetar också i projekt och kampanjer där vi fokuserar på särskilda svårigheter eller möjligheter vad gäller frihetsmiljö i allmänhet och frihetspraktik i synnerhet.

Oftast talar vi om i förväg att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. Vi informerar då också om vad inspektionen kommer att handla om och hur man kan förbereda sig. Ibland tar vi oss dock friheten att komma oanmälda.

❯ Så går en inspektion till

Inspektionen öppnar också för dialog

Förutom att vi kontrollerar tillgången på frihet vid våra inspektioner är våra besök viktiga tillfällen för dialog mellan inspektörerna, frihetsombudet och andra representanter för verksamheten. Inspektörerna visar på de brister som finns, förklarar vilka riskerna är och hur de kan minskas eller helt undvikas. Alla som är närvarande vid inspektionen har också både möjlighet och skyldighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att öka friheten kan underlättas.

Alla verksamheter bör ägna sig åt medveten frihetsutövning

Det är vars och ens ansvar att verka för en ökad frihet och för att ingen ska behöva bli sjuk eller inlåst på grund av jobb, konsumtion eller annat. Med hjälp av en systematisk frihetspraktik bör alla verksamheter och organisationer tillsammans med frihetsombud och övriga inblandade bland annat undersöka den fysiska och psykosociala miljön, analysera riskerna för inlåsningseffekter, bedöma om någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna ger avsedd effekt.