En levande frihetskultur är avgörande för att skapa välbefinnande och förebygga orsaker till ohälsa i samhället.  En medvetenhet kring frihet och ansvar krävs därför i alla samhällssektorer om vi gemensamt ska kunna förhindra olika former av frihetsinskränkningar, som exempelvis inlåsning i meningslös sysselsättning eller etisk stress. 

Med hjälp av våra förslag till medveten frihetsutövning går det att uträtta mycket för att alla ska må bättre, komma till sin rätt och få tillräckligt med handlingsutrymme – särskilt om metoden anpassas till varje specifik situation och miljö.

Frihetstillsyn  / Fokus på frihetsmiljön

Fokus på frihetsmiljön

En levande frihetskultur är avgörande för att skapa välbefinnande och förebygga orsaker till ohälsa i samhället.  En medvetenhet kring frihet och ansvar krävs därför i alla samhällssektorer om vi gemensamt ska kunna förhindra olika former av frihetsinskränkningar, som exempelvis inlåsning i meningslös sysselsättning eller etisk stress. 

Människors handlingsutrymme i samhället avgränsas av både fysiska, psykologiska och sociala faktorer.

  • Har du möjlighet att röra dig när, hur och var du vill? 
  • Styr omgivningens förväntningar dina val?
  • Hur kan det bli bättre?

Svaren på sådana frågor ger troligtvis några exempel på vad som kan utgöra hinder för frihet i den organisation där du är verksam, eller i din privata sociala situation. Med hjälp av våra förslag till medveten frihetsutövning går det att uträtta mycket för att alla ska må bättre, komma till sin rätt och få tillräckligt med handlingsutrymme – särskilt om metoden anpassas till varje specifik situation och miljö.

Inspektioner

Våra inspektioner går främst ut på att stärka verksamheters egen förmåga att förebygga ofrihet. Samtidigt får alla inblandade besked om vad som behöver rättas till. Normalt inspekterar vi verksamheter och miljöer som vi bedömer har de största frihetsinskränkningarna, men vi arbetar också i öppna dialogprocesser där vi delar med oss av vår expertis till dem som efterfrågar stöd och hjälp med att vårda sin frihetsmiljö.
 

På våra sidor om inspektioner och kontroller hittar du mer information om hur en inspektion går till.

❯ Inspektioner och kontroller

Sanktionsuppgifter

Vissa av de åtgärdsförslag som följer på våra inspektioner är behäftade med sanktionsuppgifter, det vill säga att vi ger er i uppgift att förbättra frihetsmiljön med hjälp av specifika kvalitetsfördjupande åtgärder.

Sanktionsuppgifter är det mest effektiva sättet att säkerställa att våra uppmaningar till medveten frihetspraktik efterlevs. De är frivilliga, men underlåtelse att genomföra uppgifterna, eller att återrapportera, ökar sannolikheten för en oanmäld uppföljningsinspektion.

❯ Förelägganden och sanktioner