Frihetsörmedlingens övergripande målsättning är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse styr också tillsynsuppdraget och vi försöker alltid främja frihet framför tvång. Därför uppmanar vi alltid i första hand de verksamheter och organisationer vi inspekterar att frivilligt rätta till de brister i frihetsmiljön som våra inspektörer uppmärksammar.

Frihetstillsyn  /  Förelägganden och sanktioner

Förelägganden och sanktioner

Frihetsörmedlingens övergripande målsättning är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse, att successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och att inspirera till ett mänskligare samhällsbygge.

Denna målsättning styr också tillsynsuppdraget och vi försöker i alla sammanhang främja frihet framför tvång. Därför uppmanar vi alltid i första hand de verksamheter och organisationer vi inspekterar att frivilligt rätta till de brister som våra inspektörer uppmärksammar. Emellertid kan det hända att vi stöter på ett så radikalt ointresse för medveten frihetsutövning att vi ser oss föranlåtna att ta till mer kraftfulla åtgärder.

Sanktionsuppgifter

I de fall då en verksamhet eller organisation struntar i att frivilligt åtgärda specifika brister som vi påtalat efter en frihetsinspektion, har vi möjlighet att besluta om sanktionsuppgifter.

Sanktionsuppgifterna fungerar som ett självhjälpsprogram för organisationer som inte klarar att leva upp till rimligt ställda krav på frihet.

Våra beslut kan inte överklagas.