Dela:

Organisation

Frihetsförmedlingens verksamhet avspeglar rådande normer, strukturer och byråkrati i syfte att belysa dem. Det gör oss till en reflexiv snarare än en målstyrd organisation, med en verksamhet som alltid relaterar till de förändringsbehov i samhället som kan synliggöras vid kritisk reflektion.

I egenskap av självorganiserande myndighet utfärdar Frihetsförmedlingen själv de regleringsbrev som ligger till grund för vår övergripande verksamhetsstyrning.

Exempel på regleringsbrev för Frihetsförmedlingen ❯

Oberoende av, men alltid i relation till, inriktningsbesluten i regleringsbrevet lägger vår forsknings- och utvecklingsavdelning löpande fram förslag till övergripande, realistiska och/eller nedbrytbara verksamhetsmål grundade i sin analys av förändringsbehovet hos olika strukturer i samhället. Hela organisationen reflekterar därefter kring FoU-avdelningens föreslagna prioriteringar, i syfte att optimera olika sätt på vilka både befintliga och uppkommande verksamhetsmål kan uppnås. Det finns därmed en röd tråd mellan struktur och utfall i alla riktningar.

Frihetsförmedlingens ledning har att implementera verksamhetsmålen i relation till de behov av samhällsförändring som identifierats. Uppdraget är att via en rörlig målbild ta höjd för en maximal expansion av frihetsutrymmet. Mångtydighet och resliliens är därför viktiga ledord. Ständig reflektion och dekonstruktion av uppsatta mål är ledningens viktigaste verktyg för att bryta ner det övergripande uppdraget till enskilda friheter på ett balanserat sätt. Detta möjliggör också en styrning som ser bortom det förbisedda.

Ett budgetunderlag, inklusive finansieringsplan för Frihetsförmedlingens verksamhet på både kort och lång sikt, lämnas varje år till förmedlingens fria styrgrupp. Årligen utarbetar ledningen också ett förslag för verksamhetens inriktning under det kommande budgetåret. Med utgångspunkt från detta förslag i kombination med de förankrade verksamhetsmålen, utformas allmänna riktlinjer som sedan ligger till grund för den mer intuitiva styrningen av organisationen. Dessa riktlinjer beskriver också vilka prioriteringar som under året bör göras för att samhället som helhet ska nå de uppsatta frihetsmålen.

Den löpande operativa planeringen omvandlar Frihetsförmedlingens generella verksamhetsmål till konkreta aktiviteter. Vissa av dessa aktiviteter är formulerade som operativa åtgärder. Av dessa framgår inte alltid vad som ska göras, på vilket sätt, vem som ska göra det, hur resultatet ska mätas och när aktiviteten ska utföras. Allt i avsikt att öka friheten för såväl Frihetsförmedlingen som dess användare.

❯ Vår vision     ❯ Vårt uppdrag

Kontakta oss