Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetsgivare > Frihetscertifiering
Frihetscertifiering


Frihetscertifikat
Certifiering enligt Svensk Frihetsstandard
En frihetscertifiering garanterar att en verksamhet* uppfyller högt ställda krav på frihet, vilket bl.a. innefattar individuellt handlingsutrymme, socialt ansvar, empati och långsiktighet. Den verksamhet som är frihetscertifierad uppfyller Frihetsförmedlingens regler liksom övriga bestämmelser för Svensk Frihetsstandard.

Frihet är mer än ansvar
En frihetscertifierad verksamhet uppfyller kriterier för både ”positiv” och “negativ” frihet (frihet till, respektive från); den erbjuder både faktiska möjligheter att kunna handla fritt och avsaknad av yttre begränsningar och förtryck. Den ser också till att utövandet av positiv frihet inom eller i samband med verksamheten inte inskränker någon annans frihet. Frihetscertifierade verksamheter förväntas också stödja allmän frihetstillväxt, också utanför den egna verksamheten.

Frihet för framtiden
Frihetscertifieringen garanterar att en verksamhet bedrivs systematiskt, att den kvalitetssäkras, samt att de fria möjligheter som den skapar syftar till att ge långvariga frihetseffekter på flera plan. Frihetscertifierade verksamheter inkluderas också automatiskt i den fria sektorn.

Vikten av frihet
En frihetscertifiering garanterar att verksamheten drivs oberoende och med självbestämmande, att eventuellt lönearbete avskaffats eller minimerats och att individuell och gemensam frihet håller högsta möjliga nivå. Den uppvisar moralisk bärkraft och garanterar att personliga relationer inom verksamheten vårdas och underhålls, att positiv påverkan på miljö och natur säkerställs samt att all frihet utövas på ett seröst och ärligt sätt.

Internationell frihetsstandard
Frihetsförmedlingen ansvarar för den svenska frihetscertifieringen i samråd med andra fria aktörer. Som medlem i Association of Change Makers Europe, det internationella organ som samordnar och implementerar en Europeisk frihetsstandard, är Frihetsförmedlingen delaktig i ett pågående arbete med att ta fram en internationell frihetstandard, en process där Sverige ligger i framkant.

Hur erhålls ett certifikat?
Det finns tre sätt att erhålla en frihetscertifiering från Frihetsförmedlingen:
  • Erbjudande om certifiering – Frihetsförmedlingen söker själv upp och certifierar individer och grupper som vi anser uppfyller Svensk Frihetsstandard.
  • Ansökan om certifiering – Ansökningar om frihetscertifiering kan skickas via mail. Vi handlägger dem löpande och utvärderar om sökande uppfyller Svensk Frihetsstandard. Ifall alla kriterier är uppfyllda utfärdas ett frihetscertifikat.
  • Nominering av frihetsverksamhet – Frihetsförmedlingen tar gärna emot förslag från allmänheten på verksamheter som uppfyller svensk frihetsstandard. Exempel på sådana verksamheter kan vara någon som hjälpt dig i ditt frihetssökande, en grupp som har frigörande aktiviteter eller en verksamhet som motverkar ofrihet på ett spännande sätt.

Läs mer om systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet


*Med begreppet ”verksamhet” avses systematiska aktiviteter som utövas av en eller flera människor, på egen hand eller gemensamt som grupp.
Kontakta oss