Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > Om oss > Frihetsförmedlingens uppdrag
Uppdraget


Frihetsförmedlingens viktigaste uppgifter är att vara Sveriges största förmedlare av frihet och att ständigt bryta ny mark inom den fria sektorn. Vårt uppdrag, de långsiktiga målen och uppgifterna, finns formulerade i en instruktion för Frihetsförmedlingen. Där anges att Frihetsförmedlingen själv ansvarar för sin egen offentliga roll och för sin verksamhet. Uppdraget kompletteras årligen i ett regleringsbrev.

Det övergripande målet för Frihetsförmedlingen är att verka för att förbättra förutsättningarna i den fria sektorn genom att:
 • Effektivt föra samman den som söker frihet med olika frihetsgivare eller andra aktörer som på ett verkningsfullt sätt etablerar eller tar sig nya friheter.
 • Prioritera dem som befinner sig långt ifrån frihet, på grund av arbetsmarknaden eller andra strukturella hinder.
 • Gynna framväxten av kompletterande frihetsaktörer som snabbt och effektivt kan skapa nya frihetsrum.
 • Ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för moralfrågor inom frihetspolitiken.
 • Ha särskilt ansvar för att nyblivna frihetssökande erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering i det fria.
 • Fullgöra de uppgifter som åligger de särskilda förmedlingarna avseende fri rörlighet inom gemenskaperna.


Frihetsförmedlingen är den fria sektorns etableringsmotor
Vår verksamhet innebär att mängder av kontakter mellan olika frihetsintresserade ständigt initieras och utvecklas. Målsättningen är att under kommande år kunna leverera Frihetsförmedlingstjänster till över en miljon människor. Att skapa relationsbaserade möten hör till våra viktigaste uppgifter. Vårt uppdrag fördjupas ständigt och vi intensifierar hela tiden våra satsningar på ungdomar. Frihetsförmedlingens samhällsansvar handlar om att möjliggöra för den fria sektorn att växa och att ge alla som ingår i den så bra förutsättningar som möjligt att kunna uppnå och utöva absolut frihet.
 • Vi erbjuder extra insatser från första dagen till människor som riskerar att bli fast i långvarig ofrihet.
 • Vi har ett fördjupat ansvar att få långtidsofria tillbaka till ett friare liv.
 • Vi stödjer sociala insatsgrupper runt om i landet med fokus på ungdomar som riskerar att hamna i tillbakablickande förhållningssätt, eller som hamnat i ofrihet maskerad som innanförskap.
 • Genom etableringsreformen har vi ett samordnande ansvar för nyfrias etablering i den fria sektorn.
 • Vi ingår i internationella nätverk och är ordförande för ACME, (Association of Change Makers Europe) som vi grundat och vars etablering pågår inom hela den Europeiska Unionen

Sverige behöver en väl fungerande fri sektor som kan möta framtiden. Frihetsförmedlingen arbetar därför intensivt med att utveckla vår service och våra relationer gentemot våra kunder och tillskyndare: frihetsgivare, frihetssökande och andra intresserade. Vi lägger stort fokus på att få det fria livet att utgöra en betydligt större del av vårt lands sociala väv. Målet är att minska meningslös sysselsättning och skapa social inklusion så att fler människor kan bli en del av "frihetens Sverige".
Kontakta oss