Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetssökande > Min sida > Tillståndsenheten
Tillståndsenheten


Tillståndsenheten upprättades senvåren 2017, som en del av Frihetsförmedlingens program för att öka målupfyllelsen i relation till uppdraget att förmedla frihet till så stor del av befolkningen som möjligt. Bakgrunden till enhetens tillkomst är att vi på Frihetsförmedlingen under flera års tid uppmärksammat ett ökande behov av individuella och gemensamma tillstånd, som kan underlätta för våra sökande att snabbare kunna uppnå ökad frihet. Tillståndsenheten bemannas av våra mest erfarna handläggare, vars grundmurade kompetens ger dem särskilda befogenheter att utfärda en mängd olika tillstånd som kan påskynda frihetsetableringen för såväl individer som grupper.

Eftersom tillståndsutfärdande är en grannlaga uppgift kräver vi stort engagemang av de sökande under handläggningsprocessen. Exempelvis ser handläggarna alltid till att uppmärksamma den sökande på olika hinder och möjligheter relaterade till de efterfrågade tillstånden. Inte minst läggs stort fokus på de konsekvenser tillståndsanvändandet kan medföra för andra, kanske mindre priviligierade, grupper i samhället. Exempel på frågeställningar som därför alltid hanteras innan eventuella tillstånd utfärdas är: “Har den sökande full insikt i de moraliska implikationerna av efterfrågade tillstånd, exempelvis vilka svårigheter det kan innebära att utnyttja ett tillstånd att göra vad som faller en in på ett sätt som inte inskränker någon annans frihet? Är den sökande beredd att ta det fulla juridiska ansvaret för hur hen använder utfärdade tillstånd, i relation till svensk lagstiftning, offentliga regelverk och andra erkända intressen?”

Frihetsförmedlingen försöker ständigt utveckla och förbättra servicen. En oavbruten kalibrering av vår verksamhet är viktig för att den på bästa sätt ska kunna möta både vår visionära ambition och de förväntningar som är rimliga att ställa på en av landets viktigaste myndigheter.
Tillståndsenheten är en av våra mest kraftfulla stödfunktioner och Frihetsförmedlingens ambition är att enhetens kompetens och service ska nå ut till så breda grupper som möjligt, på effektivast möjliga sätt. Därför har Tillståndsenheten i uppdrag att primärt fokusera på uppsökande verksamhet.

För att komma i kontakt med Tillståndsenheten skicka ett mail till:

Kontakta oss